Notulen 2023

Hier vind u alle notulen vn de vergaderingen in 2023

Notulen 2023
Notulen Dorpsraad 23-01-2023Notulen 23 jan 2023
Notulen Dorpsraad 27-02-2023Notulen 27 feb 2023
Notulen Dorpsraad 20-03-2023Notulen 20 maart 2023
Notulen Dorpsraad 17-04-2023Notulen 17 april 2023
Notulen Dorpsraad 22-05-2023Notulen 22 mei 2023
Notulen Dorpsraad 19-06-2023Notulen 19 juni 2023
Notulen Dorpsraad 10-07-023Notulen 10 juli 2023
Notulen Dorpsraad 11-09-2023Notulen 11 september 2023
Notulen Dorpsraad 23-10-2023Notulen 23 oktober 2023
Notulen Dorpsraad 20-11-2023Notulen 20 november 2023
Notulen Dorpsraad 18-12-2023Notulen 18 december 2023